Almisa Voorwaarden

Deze pagina bevat de onderstaande voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die op deze website zijn verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot het privacybeleid van Almisa Solutions (samen de “Algemene Voorwaarden”) en regelen het gebruik van de door u verstrekte dienstverlening door Almisa Solutions, of anderszins de relatie tussen u en Almisa Solutions in verband met de service.

1. Overeenkomst met de Algemene Voorwaarden

1.1 Alle gebruikers van Almisa Solutions (“Gebruikers”) gebruiken de website www.almisasolutions.com (de “Website”) en alle producten en diensten die daarop zijn verstrekt, in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vermeld in de Algemene Voorwaarden. Gebruikers mogen de Website niet gebruiken, tenzij zij akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden. Een dergelijke overeenkomst is geldig en onherroepelijk.

1.2 Minderjarigen mogen de Website alleen gebruiken met toestemming van hun ouders of voogd. Bovendien, als gebruikers de website namens of voor de doeleinden van een onderneming gebruiken, dan wordt deze onderneming ook geacht te zijn overeengekomen op de Algemene Voorwaarden. Een dergelijke overeenkomst is geldig en onherroepelijk.

1.3 Door gebruik te maken van een van de door Almisa Solutions geleverde diensten (voortaan gewoon “Almisa”), worden gebruikers geacht de Algemene Voorwaarden te hebben ingestemd. Een dergelijke overeenkomst is geldig en onherroepelijk.

2. Gebruikersvergunning

In afwachting van uw akkoord met de Algemene Voorwaarden, geven wij u een beperkte, niet-overdraagbare, niet-onderlicentieerbare, niet-exclusieve, herroepbare licentie om de Website en andere delen van de door u aangeboden of ter beschikking gestelde diensten te gebruiken van Almisa (de “Diensten”).

U mag geen afgeleide werken van de Website kopiëren, wijzigen, aanpassen, herverdelen, decompileren, reverse engineering, demontage of afgeleide werken maken of, voor zover van toepassing, enig ander onderdeel van de Services. U mag geen eigendomsrechtenberichten (met inbegrip van auteursrechten en merknamen) die op de Website worden aangebracht, verwijderen, verduisteren of wijzigen.

3. Disclaimer

De materialen op de website worden geleverd “zoals het is”. Almisa geeft geen aansprakelijkheid, uitgedrukt of impliciet, en ontneemt hierbij en ontkent alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet inbreuk op intellectuele eigendom of andere inbreuk op rechten. Verder garandeert

Almisa geen garanties over of de eventuele nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op zijn internetsite of op andere sites die verband houden met deze Website of op andere sites die verband houden met deze Website.

4. Beperkingen

Almisa of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade (met inbegrip van, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of door bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeien uit het gebruik of onvermogen om de materialen op onze website te gebruiken, zelfs als Almisa  of een erkende vertegenwoordiger van Almisa is mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige jurisdicties geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze
beperkingen mogelijk niet van toepassing op u.

5. Herzieningen en errata

De materialen die op deze website voorkomen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Almisa garandeert niet dat een van de materialen op de Website accuraat, compleet of actueel is. Almisa kan op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen van de materialen op zijn website. Almisa verbindt zich echter er niet ertoe om de materialen te actualiseren.

6. Regelgeving

Eventuele aanspraken met betrekking tot de Diensten die door Almisa en zijn Website worden geleverd, worden beheerst door de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden, zonder inachtneming van zijn conflicten van wet bepalingen.

Almisa is geregeld door de wet van Nederland. De gebruiker is verplicht de lokale wetten in zijn eigen land over het gebruik van de Diensten te controleren.

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website.

7. Beperkingen

Gebruikers zullen zich niet in de volgende situaties aangaan bij het gebruik van de Diensten en / of de Website:

7.1. Activiteiten die de wet, gerechtelijke uitspraken, resoluties of bevelen of wettelijke bindende administratieve maatregelen schenden.

7.2. Activiteiten die de openbare orde of de douane kunnen belemmeren.

7.3. Activiteiten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, handelsmerken en octrooien, roem, privacy en alle andere rechten van Almisa en / of een derde die door de wet of het contract wordt verleend.

7.4. Activiteiten die gewelddadige of seksuele expressies overbrengen; Uitdrukkingen die leiden tot discriminatie per ras, nationale herkomst, geloof, geslacht, sociale status, familie oorsprong, enz .; Uitdrukkingen die zelfmoord, zelfbeschadig gedraging of drugsgebruik veroorzaken of aanmoedigen; Of antisociale uitdrukkingen die antisociale inhoud bevatten en leiden tot ongemak van anderen.

7.5. Activiteiten die leiden tot de verkeerde voorstelling van Almisa en / of een derde, of opzettelijk verspreiden van valse informatie.

7.6. Activiteiten die het recht uitwisselen om onze inhoud te gebruiken in geld, eigendommen of andere economische voordelen zonder de toestemming van Almisa.

7.7. Activiteiten die de Diensten gebruiken voor verkoop, marketing, reclame, aanvragen of andere commerciële doeleinden (behalve die welke door Almisa zijn goedgekeurd). Gebruik de Diensten voor het hebben van pesten of lasterlijke aanvallen tegen andere gebruikers; Of gebruik de Diensten voor andere doeleinden dan de dienstverlening.

7.8. Activiteiten die profiteren of samenwerken met antisociale groepen.

7.9. Activiteiten die illegaal of onjuist leiden tot het verzamelen, onthullen of verstrekken van andere persoonlijke informatie, geregistreerde informatie, gebruikersgeschiedenis of dergelijke.

7.10. Activiteiten die de servers en / of netwerksystemen van de Services interfereren Die de Diensten misbruiken door middel van BOT’s, cheat tools of andere technische maatregelen; Die de gebreken van de Diensten opzettelijk gebruiken Dat maakt onredelijke vragen en / of ondubbelzinnige aanspraken zoals herhaaldelijk dezelfde vraag buiten de noodzaak vragen, en dat beïnvloedt de werking van Almisa Solutions van het gebruik van de Diensten of Gebruikers van de Diensten.

7.11. Andere activiteiten die door Almisa geacht worden ongepast te zijn.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Alle eigendom en intellectuele eigendomsrechten in of op de Website of, voor zover van toepassing, andere delen van de Diensten en alle kopieën en afgeleide werken daarvan (ongeacht de vorm of het medium in of waarop de originele of andere exemplaren bestaan), inclusief Maar niet beperkt tot octrooien, ontwerprechten, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en eigen knowhow, zullen eigendom zijn van en gevestigd zijn in Almisa Solutions en niets in deze Algemene Voorwaarden zal worden uitgelegd of geïnterpreteerd worden als een overdracht van dergelijke Rechten van Almisa aan de Gebruiker of iemand anders.

Als u vragen, opmerkingen of bezorgdheid heeft over deze Algemene Voorwaarden of ons andere privacybeleid of -praktijken, neem dan contact met ons op via ons Contactformulier of door te schrijven naar:

ALMISA SOLUTIONS
Schermerstraat 17
5628HD Eindhoven
Nederland

9. Wijzigingen van de voorwaarden en voorwaarden

Almisa kan op elk moment deze Algemene Voorwaarden voor zijn Website herzien. Wij behouden ons het recht voor om de Algemene Voorwaarden, of andere wijzigingen van ons beleid of onze praktijken te actualiseren of te wijzigen. In dat geval geeft uw voortdurende gebruik van de Website u instemming met wijzigingen en wijst u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u de Website of een ander deel van de Services niet gebruiken.

© 2019 Almisa Solutions. Alle rechten voorbehouden.